Z liczba mieszkanców osiedla wiaze sie lokalizacja szkoly podstawowej lub zawodowej

Odległość pomiędzy osiedlem mieszkaniowym a odpowiednim ośrodkiem dzielnicy powinna być jak najmniejsza, aby uniknąć trudności komunikacyjnych. Codzienny dojazd do pracy osób dorosłych oraz młodzieży do szkół zawodowych lub wyższych zapewnia najczęściej komunikacja miejska. Zagadnienie to ze względu na różne położenie zakładów pracy, miejsc zamieszkania i uczelni, nie daje się ująć w żadne ramy, dlatego też ni-e będziemy się nimi zajmowali. Wyjątek w tym wypadku stanowią osiedla mieszkaniowe pobudowane specjalnie dla zakładów pracy i zlokalizowane w pobliżu tych zakładów. System ten w miarę możności należy stosować jak najczęściej. Z liczbą mieszkańców osiedla wiąże się lokalizacja szkoły podstawowej lub zawodowej. Liczba dzieci w wieku 7 -;.- 13 lat uczęszczających do szkoły podstawowej wynosi 14/0 -ogółu ludności. Liczba dzieci w wieku 14 -;.- 18 lat uczęszczających do szkół zawodowych stanowić będzie 7,2% ogółu ludności osiedla. Szkoła podstawowa siedmioklasowa, trzyciągowa. musi być obliczana na 840 dzieci, jeśli przyjmiemy po 40 uczni na klasę. Szkoła taka obsłuży osiedle liczące 6 000 mieszkańców. Liczba dzieci w szkole zawodowej, zależnie od rodzaju szkoły (dwu-, trzy- i czteroletnie oraz dwu-, trzy 1 czterociągowe) waha się w granicach 160-;.-640 uczniów, licząc po 40 uczniów w Masie. Odpowiada to średnio w stosunku procentowym (7,2010) ludności osiedla liczącego 6 000 mieszkańców. Licea ogólnokształcące, do których uczęszczają dzieci: w wieku 14-;.-18 lat, obejmują 4 lata nauczenia vpo 40 uczniów w klasie). Przewiduje się dwa typy szkół licealnych ogólnokształcących: 1) ż-ciągowy na 320 uczniów obsługujący 20-;.-25 tysięcy mieszkańców, 2) 3-ciągowy na 480 uczniów obsługujący 30-;.-37,5 tysięcy mieszkańców. Z tego wynika, że jedno liceum ogólnokształcące może obsłużyć 4-6 osiedli liczących przeciętnie po 6000 mieszkańców, Założenia te stanowią punkt wyjściowy do ustalenia wielkości osiedli (6 000 mieszk.) i dzielnic mieszkaniowych skupiających 4-;.-6 osiedli (ośrodek dzielnicowy). Ustalana w ten sposób teoretyczna wielkość osiedli me zawsze jest w praktyce osiągalna. Warunki terenów narzucają rozwiązania wynikające z realnych możliwości. Dlatego też zamiast sztywnego podziału na osiedla. wprowadzamy pojęcie zespół bloków mieszkaniowych”. [patrz też: szklana ściana, rodzaje zabudowy, zabudowa zwarta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rodzaje zabudowy szklana ściana zabudowa zwarta