Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Zywotnosc filtru zalezy od materialu siatki

Thursday, July 28th, 2016

Żywotność filtru zależy od materiału siatki, od intensywności korozyjnego działania wód agresywnych, od elektrolitycznego wytrącania się soli oraz od zamulania filtru. Najradykalniejszym środkiem zaradczym jest wyciągnięcie filtru z rury płaszczowej i dokładne oczyszczenie, bądź też zastąpienie uszkodzonego filtru nowym. Gdy wyciągnięcie filtru jest niemożliwe, stosuje się płukanie za pomocą silnego strumienia wody bądź też za pomocą specjalnego podwójnego tłoka. Niekiedy stosuje się słabe ładunki materiałów wybuchowych. W przypadku tworzenia się osadów w filtrze studni filtr należy przepłukać rozcieńczonymi kwasami. Po 24 godz. działania kwasu studnie płucze się czystą wodą. Nie ulegają korozji produkowane w kraju filtry z cienkich prętów drewnianych oraz z tworzyw sztucznych. W 1949 r. w ZSRR wprowadzono filtry szkieletowe systemu F. Bojarinceusa. [więcej w: beton architektoniczny, podłogi drewniane, płytki elewacyjne ]

tereny miejscowych surowców budowlanych (piasku, gliny, zwiru)

Tuesday, July 12th, 2016

Przy właściwym wyborze gruntów pod budowę ma znaczenie budowa geologiczna gruntów. Za pomocą wierceń lub sondy ręcznej ustala się skład warstw na głębokości 4-7-5 m. Stwierdza się także stan plastyczności gruntów przez wałeczkowanie kolejno wydobytych próbek ziemi, oraz na jakiej głębokości występuje poziom wody gruntowej. Badania takie prowadzą do sporządzenia przekrojów geologiczno- technicznych i map geotechnicznych, Mapy te uwzględniają zazwyczaj głębokość około 2 m, tzn. głębokość posadowienia fundamentów. Na podstawie tych danych można określić najwłaściwiej strefy zabudowy, ustalić najbardziej celowe lokalizacje inwestycji przemysłowych, właściwe przebieg arterii komunikacyjnych. Ponadto dane te wskażą nam przypuszczalny obszar rozbudowy miasta, a także tereny miejscowych surowców budowlanych (piasku, gliny, żwiru). Wiążą się również z tymi zagadnieniami możliwości zaopatrzenia osiedla w wodę, z rozróżnieniem wody przemysłowej i wody do picia. [przypisy: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]