Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

tereny miejscowych surowców budowlanych (piasku, gliny, zwiru)

Friday, February 23rd, 2018

Przy właściwym wyborze gruntów pod budowę ma znaczenie budowa geologiczna gruntów. Za pomocą wierceń lub sondy ręcznej ustala się skład warstw na głębokości 4-7-5 m. Stwierdza się także stan plastyczności gruntów przez wałeczkowanie kolejno wydobytych próbek ziemi, oraz na jakiej głębokości występuje poziom wody gruntowej. Badania takie prowadzą do sporządzenia przekrojów geologiczno- technicznych i map geotechnicznych, Mapy te uwzględniają zazwyczaj głębokość około 2 m, tzn. głębokość posadowienia fundamentów. Na podstawie tych danych można określić najwłaściwiej strefy zabudowy, ustalić najbardziej celowe lokalizacje inwestycji przemysłowych, właściwe przebieg arterii komunikacyjnych. Ponadto dane te wskażą nam przypuszczalny obszar rozbudowy miasta, a także tereny miejscowych surowców budowlanych (piasku, gliny, żwiru). Wiążą się również z tymi zagadnieniami możliwości zaopatrzenia osiedla w wodę, z rozróżnieniem wody przemysłowej i wody do picia. [przypisy: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Iiczba ludnosci zamieszkujacej teren Inwentaryzowany

Thursday, February 22nd, 2018

Właściwe wydobycie cech historycznych danej okolicy może stanowić o walorach artystycznych lub krajobrazowych, zainteresowaniu i rozwoju ruchu turystycznego ożywiającego i wzbogacającego miasta. Podlegają również zbadaniu trwałe wartości krajobrazu, okazy roślinności i świata zwierzęcego oraz godne zachowania obiekty geologiczne (skały, szczyty itp.). Studia demograficzne. Mają na celu uzyskanie informacji o ludności związanej z terenem inwentaryzowanym w szczególności zaś podlegają ustaleniu: a) Iiczba ludności zamieszkującej teren Inwentaryzowany, b) struktura wieku i płci ludności zamieszkałej, tj. liczby mężczyzn i kobiet w poszczególnych przedziałach wieku (0+2, 3+6, 7+13, 14+17, 18+49, 50+54, 55+59, 60 i więcej). Grupa młodzieży ma 18 roczników, wiek produkcyjny 42 roczniki. c) Podział ludności pod względem zawodowym na trzy grupy: miastotworczą, uzupełniającą, niesamodzielnych. Dwie pierwsze grupy (miastotwórczą i uzupełniającą), obejmujące mieszkańców zawodowo czynnych. Do zawodowo czynnych zaliczamy ludność pracującą w zawodach nierolniczych, studentów szkół wyższych oraz 50% uczniów szkół zawodowych. [patrz też: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]