Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Paleniska olejowe

Tuesday, February 27th, 2018

Olej nie może być spalany w kotłach ogrzewczych w tak prosty sposób jak gaz. Musi być on najpierw zamieniony w parę albo rozpylony na bardzo drobne cząsteczki i zmieszany wewnętrznie z powietrzem, aby osiągnąć całkowite spalanie przy możliwie najmniejszym nadmiarze powietrza. Specjalne zadanie techniczne nie polega tu w tak dużym stopniu na konstruowaniu typu kotła dostosowanego do opału i stworzeniu właściwych warunków przejmowania ciepła, lecz na wykonaniu palnika o wysokiej wartości i o niezawodnym działaniu. W urządzeniach ogrzewczych palniki wykonuje się przede wszystkim jako przystawki do kotłów. W istniejących kotłach na opał stały, odejmuje się drzwiczki paleniskowe i zastępuje się je izolowaną płytą stalową, do której można przyśrubować palnik. W urządzeniach nowych oraz przy wymianie kotłów starych bywają coraz częściej stosowane specjalne rozwiązania dla palenisk olejowych, w których przedni człon albo płyta czołowa jest specjalnie przystosowana do wbudowania palnika olejowego. W żeliwnych kotłach członowych przeważają przy tym konstrukcje, które w razie potrzeby pozwalają na opał stały. Ruszt przykrywa się ognioodpornymi płytami, o ile nie można go wyjąć komorę paleniskową wykłada się cegłą szamotową. Paliwa.W paleniskach olejowych ogrzewań centralnych używa się jako paliwa frakcji oleju ziemnego wrzącego w wysokich temperaturach (ponad 250 st. C), a także produktów destylacji smoły węgla brunatnego- i kamiennego. W zasadzie przy małych paleniskach stosuje się tylko oleje o małej lepkości, niskiej temperaturze krzepnięcia oraz o wysokiej czystości, które dają się łatwo rozpylić i odparować. Określa się je jako lekkie oleje opałowe w przeciwieństwie do ciągliwych ciężkich olejów opałowych. które przeważnie są pozostałością przy destylacji oleju ziemnego lub ostatnimi frakcjami olejów smołowych węgla kamiennego i brunatnego. Nie są one wykorzystywane do innych celów więc cena ich jest dość przystępna. Oleje te mają niską wartość opałową. Są one zwykle w normalnych. temperaturach tak lepkie, że dla przepływu w rurociągach i rozpylania muszą być podgrzewane. Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na to,. aby ani w przewodach, ani w zbiorniku temperatura nie zbliżała się do temperatury krzepnięcia. Dla oceny olejów palnych decydujące znaczenie ma punkt zapłonu, zawartość wolnego węgla, wody i popiołu. Według normy DIN 51 603 oleje opałowe można podzielić na pięć grup” które charakteryzują się niżej podanymi minimalnymi wymaganiami. Lepkość podana w stopniach Englera CE ze względu na konieczność całkowitego rozpylenia powinna wynosić do 2 °E. Oleje grupy pierwszej EL, a także dobre oleje drugiej grupy L mogą być używane w takim stanie, w jakim je dostarczono. Olej opałowy M wymaga podgrzania go przed spalaniem jego punkt krzepnięcia wynosi najwyżej O “C. W wyjątkowych jedynie przypadkach wymaga on podgrzania dla upłynnienia w celu przesyłki, np. olej opałowy M wytwarzany z węglą brunatnego, którego punkt krzepnięcia równy jest 40 st. C. Oleje opałowe S i ES należy dla upłynnienia zawsze podgrzewać. Konieczne jest nagrzanie oleju przed wejściem do palnika do 80 – 120 “C (zależnie od lepkości oleju). Wysoka temperatura punktu krzepnięcia po- woduje z zasady konieczność podgrzewania zbiornika magazynującego olej. Podczas przerwy w pracy olej znajdujący się w palniku i w przewodach musi być odprowadzony z powrotem do zbiornika. Niemieckie oleje smołowe krzepną wprawdzie dopiero przy temperaturach między -10 i 0 st. C, nie można jednak dopuścić do ochłodzenia ich poniżej +8 st. C, ponieważ przy niskich temperaturach mają one skłonność do osadzania stałych składników (antracen, parafina). Najmniejsze palniki, a w szczególności palniki z parowaniem wymagają zastosowania oleju opałowego grupy EL, zaś czułe rozpylacze ciśnieniowe w mniejszych kotłach (do wydajności ok. 75000 kcal/h) wymagają stosowania przynajmniej wysokowartościowego oleju opałowego grupy L. Do mniej wrażliwych palników wybiera się często w średnich kotłach olej opałowy grupy M z podgrzewaniem przed palnikiem. Spalanie gęstych olejów opałowych wymaga specjalnie mocnej konstrukcji palników i dodatkowych nakładów na urządzenia pomocnicze, tak że instalacje te opłacają się dopiero od pewnej określonej wielkości urządzenia ogrzewczego. [patrz też: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Koszty obsługi

Sunday, February 25th, 2018

Koszty obsługi można podać dość dokładnie w dużych urządzeniach ogrzewczych z personelem zatrudnionym na stałe (etatowo). W urządzeniach ogrzewczych o średniej wielkości z kotłami na koks, można przyjąć koszty obsługi, w zależności od miejscowych stosunków, jako 10 – 20% wydatków na opał. W małych urządzeniach nie można właściwie-określić wysokości kosztów względnych lub bezwzględnych, ponieważ urządzenia takie z zasady są obsługiwane dorywczo, a wymagany nakład pracy pod- lega osobistej ocenie użytkownika. Należy tu wymienić szereg dodatkowych zalet palenisk olejowych i gazowych jak: stała gotowość uzyskania pełnej wydajności, czysta praca, samoczynna regulacja temperatury, zbędność specjalnej piwnicy na węgiel – a w przypadku gazu, brak jakiegokolwiek gromadzenia paliwa i opłat za paliwo (jeszcze przed jego użyciem). Z drugiej strony, wadą jest stosowanie jednego określonego rodzaju paliwa lub jego dostawa z jednego za- kładu. W obliczeniu ekonomicznym należy uwzględnić, prócz kosztów obsługi, również koszty amortyzacji i oprocentowania inwestycji paleniska i ewentualnego zbiornika paliwa. Okres użytkowania kotłów i palenisk można przyjąć na 15 – 20 lat. Wrażliwe części palnika, elektrycznego zapłonu i regulacji oraz obmurowanie ogniotrwałe mają krótszy czas użytkowania. Często także oblicza się łącznie koszty eksploatacji i koszty amortyzacyjne chociaż nie chodzi tu o stałe wydatki, lecz o zmienne bieżące wydatki na eksploatację, ponieważ dadzą się one najłatwiej wyrazić przez stopę pro- centową od kosztów inwestycyjnych. Nakłady wykonania i koszty eksploatacji są z zasady wyższe, jeżeli stosuje się paleniska gazowe i olejowe niż paleniska na koks. Także koszty ciepła uzyskanego z opału stałego układają się w Niemczech korzystniej od kosztów ciepła z paliw gazowych, a także od kosztów ciepła z paliw płynnych. Często więc trzeba decydować, czy specyficzne zalety stosowania tego paliwa usprawiedliwiają większe jednorazowe nakłady, a czasem także zwiększone wydatki na opał. W poszczególnych przypadkach mogą mieć znaczenie różne względy, nie odgrywające roli w innych przypadkach, jak na przykład zapotrzebowanie miejsca, dowóz opału, pewne zakłócenia wy- wołane hałasem albo kurzem, niezawodność dostawy paliwa lub uniezależnienie się od osób trzecich itp. Obliczenie ekonomiczne może wyjaśnić następujący przykład. Koszty obsługi kapitału (w stosunku rocznym) zainwestowanego na dodatkowe części urządzenia razem z rocznymi kosztami eksploatacji mogą wynosić 140t . Koszt obsługi kotłów na koks należy przyjąć równy 15% kosztów opału, a koszt odwożenia popiołu i żużla równy 1 %. W przypadku palenisk olejowych trzeba jeszcze uwzględnić koszt prądu zużytego przez silniki napędzające. Czas używania ich wynika z czasu użytkowania b przy uwzględnieniu różnicy między przewidzianą wydajnością kotła, a zapotrzebowaniem ciepła. Dla dokładniejszego określenia kosztów, trzeba osobno rozpatrywać palniki palenisk olejowych i zbiornik, ze względu na ich niejednakową stopę amortyzacji. W nowych urządzeniach trzeba także uwzględnić nadwyżki budowlane na składy opału w ogrzewaniu koksem. W powyższym przypadku stosunek rocznych kosztów dla koksu, gazu miejskiego i oleju kształtuje się jak 1 : 1,7 : 0,98. [patrz też: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]