Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Studnie bezfiltrowe

Sunday, July 24th, 2016

Studnie bezfiltrowe wolne są od licznych wad studni zaopatrzonych w filtry, szczególnie siatkowe. Rury cembrowe powinny sięgać ok. 0,2 m poniżej stropu warstwy nieprzepuszczalnej. W warstwie wodonośnej należy wytworzyć lej, a następnie wypełnić go częściowo zasypką żwirową. Dla utworzenia leja z otworu należy wydobyć kilka mS piasku. Kłopotliwe i wymagające długiego czasu wydobycie piasku przy użyciu łyżki wiertniczej może być ułatwione przez zastosowanie pompowania wody (z piaskiem), powietrzem sprężonym (pompą Mamut). Budowa studni bezfiltrowych jest znacznie uproszczona, nie zachodzi bowiem konieczność uciążliwego doboru siatki filtrowej. Średnica końcowego wiercenia może być zredukowana stosownie do wymiaru cylindra pompy; okres pełnej sprawności studni bezfiltrowej może być znacznie przedłużony, a w przypadku wód żelazistych i agresywnych wód czwartorzędowych oraz wód z ilastych i pylastych piasków trzeciorzędowych – trwałość studni w porównaniu ze studnią filtrową jest wielokrotnie większa. [patrz też: gont bitumiczny, deski elewacyjne, beton architektoniczny ]

Zabudowa miejska

Tuesday, July 12th, 2016

Tereny mieszkaniowe obejmują bloki budowlane, na których wznoszone są budynki mieszkalne, oraz wszystkie urządzenia dodatkowe związane z bezpośrednią obsługą mieszkań, a mianowicie: żłobki, przedszkola, niektóre sklepy (artykuły pierwszej potrzeby) i warsztaty rzemieślnicze, zieleńce wewnątrzblokowe, podwórza gospodarcze, dojazdy wewnętrzne. Blok budowlany. Jest to teren ograniczony liniami regulującymi ulic lub liniami odgraniczającymi sąsiednie tereny o innym sposobie użytkowania, nie przecięty ulicami dla ruchu mającego w stosunku do danego. terenu charakter przelotowy, Bloki budowlane mogą być jednorodne i stanowią wówczas bloki mieszkaniowe, przemysłowe lub inne albo mogą być mieszane. Dzielnica miasta stanowi wyodrębniającą się, w układzie przestrzennym miasta część terenu osiedleńczego, ewentualnie uzupełnioną terenami przemysłowymi i innymi. Strafa jest to część obszaru miasta, w której występują jednolicie określone, cechy sposobu zagospodarowania terenu. Są one wyznaczone rodzajem użytkowania (przemysłowe, mieszkaniowe itp.) oraz sposobem za/budowania (zabudowa zwarta, półzwarta, szeregowa, luźna, bliźniacza, pojedyncza, zagrodowa itp., lub niska, wysoka, ogniotrwała, nieogniotrwała itp.). Sposób zabudowania może być określony za pomocą wskaźników techniczno-ekonomicznych lub za pomocą bezpośrednich określeń i nakazów. Strefy mogą być jednorodne lub mieszane. W strefach mieszanych należy określić wzajemny stosunek poszczególnych dopuszczonych typów użytkowania i sposobu zabudowy (np. użytkowanie dominujące, dopuszczalne, niedopuszczalne itp.). [hasła pokrewne: deska tarasowa, deski elewacyjne, ocieplenie domu ]