Posts Tagged ‘deska tarasowa’

Zabudowa miejska

Monday, February 19th, 2018

Tereny mieszkaniowe obejmują bloki budowlane, na których wznoszone są budynki mieszkalne, oraz wszystkie urządzenia dodatkowe związane z bezpośrednią obsługą mieszkań, a mianowicie: żłobki, przedszkola, niektóre sklepy (artykuły pierwszej potrzeby) i warsztaty rzemieślnicze, zieleńce wewnątrzblokowe, podwórza gospodarcze, dojazdy wewnętrzne. Blok budowlany. Jest to teren ograniczony liniami regulującymi ulic lub liniami odgraniczającymi sąsiednie tereny o innym sposobie użytkowania, nie przecięty ulicami dla ruchu mającego w stosunku do danego. terenu charakter przelotowy, Bloki budowlane mogą być jednorodne i stanowią wówczas bloki mieszkaniowe, przemysłowe lub inne albo mogą być mieszane. Dzielnica miasta stanowi wyodrębniającą się, w układzie przestrzennym miasta część terenu osiedleńczego, ewentualnie uzupełnioną terenami przemysłowymi i innymi. Strafa jest to część obszaru miasta, w której występują jednolicie określone, cechy sposobu zagospodarowania terenu. Są one wyznaczone rodzajem użytkowania (przemysłowe, mieszkaniowe itp.) oraz sposobem za/budowania (zabudowa zwarta, półzwarta, szeregowa, luźna, bliźniacza, pojedyncza, zagrodowa itp., lub niska, wysoka, ogniotrwała, nieogniotrwała itp.). Sposób zabudowania może być określony za pomocą wskaźników techniczno-ekonomicznych lub za pomocą bezpośrednich określeń i nakazów. Strefy mogą być jednorodne lub mieszane. W strefach mieszanych należy określić wzajemny stosunek poszczególnych dopuszczonych typów użytkowania i sposobu zabudowy (np. użytkowanie dominujące, dopuszczalne, niedopuszczalne itp.). [hasła pokrewne: deska tarasowa, deski elewacyjne, biała cegła na ścianę cena ]

Projektowanie zespolów bloków mieszkaniowych

Sunday, February 18th, 2018

Ustalenie wielkości budynków mieszkalnych i terenów osiedlowych zależne jest od przewidywanej liczby mieszkańców. Liczbę tę uzyskujemy z badań demograficznych lub otrzymujemy od władz. planowania gospodarczego. Projektowanie zespołów bloków mieszkaniowych Wyodrębnione z organizmu miejskiego dzielnice mieszkaniowe powinny stanowić rezerwat spokoju i higieny oddzielony od wszelkich szkodliwych i niepożądanych wpływów, jakie stwarza wielkie i uprzemysłowione miasto. Czyste powietrze, dobre nasłonecznienie, otoczenie zieleni, wyeliminowanie hałaśliwego ruchu wielkomiejskiego, właściwa gęstość zaludnienia, bliskość żłobka,przedszkola, szkoły podstawowej oraz sklepu spożywczego i sklepu z artykułami przemysłowymi (pierwszej potrzeby), oto niezbędne czynniki zapewniające warunki spokojnego mieszkania i wychowywania dzieci. Potrzeby materialne i duchowe mieszkańców takiego osiedla mogą być zaspokojone w odpowiednich ośrodkach dzielnicy miejskiej. Należą do nich: urządzenia sportowe, czytelnie, kina, większe sklepy itp. W ramach dzielnicy obejmującej szereg osiedli mieszkaniowych projektuje się ośrodki administracyjne, ośrodki handlowe (rynki, domy towarowe) i ośrodki kultury duchowej (domy kultury, czytelnie, biblioteki, kina itp.). [hasła pokrewne: deska tarasowa, deski elewacyjne, biała cegła na ścianę cena ]