Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Studnie bezfiltrowe

Friday, February 16th, 2018

Studnie bezfiltrowe wolne są od licznych wad studni zaopatrzonych w filtry, szczególnie siatkowe. Rury cembrowe powinny sięgać ok. 0,2 m poniżej stropu warstwy nieprzepuszczalnej. W warstwie wodonośnej należy wytworzyć lej, a następnie wypełnić go częściowo zasypką żwirową. Dla utworzenia leja z otworu należy wydobyć kilka mS piasku. Kłopotliwe i wymagające długiego czasu wydobycie piasku przy użyciu łyżki wiertniczej może być ułatwione przez zastosowanie pompowania wody (z piaskiem), powietrzem sprężonym (pompą Mamut). Budowa studni bezfiltrowych jest znacznie uproszczona, nie zachodzi bowiem konieczność uciążliwego doboru siatki filtrowej. Średnica końcowego wiercenia może być zredukowana stosownie do wymiaru cylindra pompy; okres pełnej sprawności studni bezfiltrowej może być znacznie przedłużony, a w przypadku wód żelazistych i agresywnych wód czwartorzędowych oraz wód z ilastych i pylastych piasków trzeciorzędowych – trwałość studni w porównaniu ze studnią filtrową jest wielokrotnie większa. [patrz też: biała cegła, deski elewacyjne, beton architektoniczny ]

Zywotnosc filtru zalezy od materialu siatki

Friday, February 16th, 2018

Żywotność filtru zależy od materiału siatki, od intensywności korozyjnego działania wód agresywnych, od elektrolitycznego wytrącania się soli oraz od zamulania filtru. Najradykalniejszym środkiem zaradczym jest wyciągnięcie filtru z rury płaszczowej i dokładne oczyszczenie, bądź też zastąpienie uszkodzonego filtru nowym. Gdy wyciągnięcie filtru jest niemożliwe, stosuje się płukanie za pomocą silnego strumienia wody bądź też za pomocą specjalnego podwójnego tłoka. Niekiedy stosuje się słabe ładunki materiałów wybuchowych. W przypadku tworzenia się osadów w filtrze studni filtr należy przepłukać rozcieńczonymi kwasami. Po 24 godz. działania kwasu studnie płucze się czystą wodą. Nie ulegają korozji produkowane w kraju filtry z cienkich prętów drewnianych oraz z tworzyw sztucznych. W 1949 r. w ZSRR wprowadzono filtry szkieletowe systemu F. Bojarinceusa. [więcej w: beton architektoniczny, podłogi drewniane, płytki elewacyjne ]