Pomiary ruchu.

Znając dodatkowo powierzchnię wyodrębnionych bloków czy zespołów bloków, można wyliczyć szereg wskaźników potrzebnych do opracowania planu ogólnego (np. gęstość zaludnienia – osób na ha: gęstość zabudowy – izb na ha; zagęszczenia mieszkań – osób na izbę; wielkość budynków – izb lub mieszkań na budynek itp.). Zebrane materiały, odpowiednio zestawione i zanalizowane mogą posłużyć do określenia ubytków zasobów mieszkaniowych w przyszłości do szacunkowego podziału miasta na strefy zabudowy (wg stanu istniejącego) itd. Pomiary ruchu. Ustalenie natężenia przewozów osobowych i towarowych, ruchu pieszego, rowerowego, konnego i pojazdów mechanicznych na istniejących arteriach komunikacyjnych wymaga dokonania pomiarów ruchu. Notowania liczby jednostek każdego z wyżej podanych rodzajów ruchu odbywają się, w wielu punktach miasta na najbardziej ruchliwych ulicach przez okres jednej doby. Notowania powinny się odbywać w różnych porach roku i w różne dni tygodnia, aby mogły określić właściwy charakter ruchu (dni targowe, okresy nauki w szkołach itp.). Natężenie ruchu oznacza masę ruchu, czyli liczbę pojazdów przejeżdżających w jednostce czasu (przeważnie w godzinie, niekiedy dobie) przez dany element sieci, np. węzeł, przekrój poprzeczny jezdni w całości lub przez jedno jej pasmo. Natężenie godzinowe wyraża się w poj/godz zsumowanych lub sprowadzonych w stosunku do stopnia zdolności absorbowania przez nie jezdni – do aut osobowych jako wspólnego mianownika obliczeniowego. [więcej w: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co