obliczanie potrzebnych miejsc w zlobku

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Procent zawodowo czynnych w miastach polskich wynosi 40-:-48%, z tego grupa miastotwórcza stanowi około 32-:-34%, a grupa uzupełniająca 6-:-16% ogółu mieszkańców. Struktura płci ludności wieku produkcyjnego: kobiety stanowią około 52%, mężczyźni około 4810/0. Ponadto można przyjąć, że % mężczyzn w grupie wieku produkcyjnego będzie zawodowo biernych z powodu choroby lub inwalidztwa. Strukturę wieku ludności przyjąć można w pewnym przybliżeniu. Struktura wieku w poszczególnych grupach daje możność przewidywania zapotrzebowań dla różnych inwestycji. …read more

Struktura gospodarstw domowych

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Następna grupa wieku to szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe. Ustalenie liczby miejsc w tych szkołach powinno być dla każdego miasta indywidualne, przy czym należy brać pod uwagę obsługę zaplecza na podstawie wytycznych resortu oświaty. Grupa wieku produkcyjnego – to grupa mieszkańców miasta w wieku 18-:-59 lat. Zatrudnienie obejmuje przeciętnie 95% mężczyzn i wynikający z lokalnych możliwości procent kobiet (20-:-8011/0). Wpływ struktury wieku bywa uwzględniony również przy ocenie innych inwestycji, jak urządzenia kulturalne, zakłady żywienia zbiorowego, usługi i handel. …read more

Hipoteza struktury

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Przy opracowywaniu hipotez struktury wieku należy przyjąć szereg przesłanek, min. przyrost naturalny (16–:–20%0) i imigrację ze wsi czynniki te wpływają decydująco na układ struktury. W celu rozwiązania problemu zatrudnienia kobiet należy określić odsetek kobiet w grupie wieku produkcyjnego. Hipoteza struktury, zatrudnienia i struktury wieku określa liczbę: mieszkańców miasta. Struktura zatrudnienia zależy również od struktury wieku, struktury płci i zatrudnienia kobiet. …read more

W sklad liczby zatrudnionych w miescie wchodzi

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

W skład liczby zatrudnionych w mieście wchodzi: ludność zamieszkała i zatrudniona w mieście, ludność zamieszkała poza miastem i dojeżdżająca do pracy. Studia demograficzne najdogodniej jest opracowywać metodą pośrednią, korzystając z materiałów narodowego spisu ludności. Do ustalenia bilansu funkcjonalnego ludności należy uzyskać dodatkowo od władz lokalnych (WRN lub WRPG) materiały dotyczące: a) podziału ludności zamieszkałej na grupy – miastotwórczą, uzupełniającą i niesamodzielnych: b) liczby dojeżdżających do miasta i wyjeżdżających z miasta do miejsca pracy czy nauki (wielkość załogi miasta). Aby scharakteryzować stosunki ludnościowe miasta w okresie perspektywicznym, należy opracować tzw. hipotezy demograficzne. …read more

Podzial obszaru miasta

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Obszar miasta w obrębie granic administracyjnych dzieli się na: 1) tereny zainwestowania miejskiego (osiedlowego), 2) tereny nie urządzone. 1. Tereny zainwestowania miejskiego dzielą się na: a) tereny osiedleńcze, które obejmują: tereny mieszkaniowe, tereny budownictwa użyteczności publicznej, tereny zieleni urządzonej użytkowania publicznego (patki i sport), tereny ulic i placów obsługujących bezpośrednio tereny osiedleńcze. b) pozostałe tereny zainwestowania miejskiego, w których skład wchodzą: tereny przemysłowe, tereny składowe, tereny zakładów komunalnych o charakterze przemysłowym, sanitarnym lub technicznym, tereny wyższych uczelni, szpitala , wojskowe, kolejowe, tereny ulic i placów obsługujących bezpośrednio tereny specjalne, węzły komunikacji zewnętrznej. 2. …read more

Pomiary ruchu.

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Znając dodatkowo powierzchnię wyodrębnionych bloków czy zespołów bloków, można wyliczyć szereg wskaźników potrzebnych do opracowania planu ogólnego (np. gęstość zaludnienia – osób na ha: gęstość zabudowy – izb na ha; zagęszczenia mieszkań – osób na izbę; wielkość budynków – izb lub mieszkań na budynek itp.). Zebrane materiały, odpowiednio zestawione i zanalizowane mogą posłużyć do określenia ubytków zasobów mieszkaniowych w przyszłości do szacunkowego podziału miasta na strefy zabudowy (wg stanu istniejącego) itd. Pomiary ruchu. Ustalenie natężenia przewozów osobowych i towarowych, ruchu pieszego, rowerowego, konnego i pojazdów mechanicznych na istniejących arteriach komunikacyjnych wymaga dokonania pomiarów ruchu. …read more

Rozrózniamy kilka rodzajów przelotowosci ruchu kolowego.

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Przelotowość jezdni jest wyznaczona przez górną granicę natężenia, przy której ruch odbywa się jeszcze w normalnych warunkach zarówno bez dłuższego wyczekiwania na skrzyżowaniach, jak i bez konieczności większego ograniczania szybkości ruchu na odcinkach międzywęzłowych w stosunku do szybkości normalnej, dozwolonej dla danej kategorii ulic. Przelotowość ruchu pieszego zależna jest od szerokości chodnika, spadku ulicy i ewentualnych przeszkód, które znajdują się na trasie chodnika, jak drzewa, słupy, schodki, kioski itp. Ustalenie maksymalnego natężenia ruchu pieszego w badanym punkcie daje możność stwierdzenia właściwego, doboru szerokości chodnika. Rozróżniamy kilka rodzajów przelotowości ruchu kołowego. Przelotowość podstawowa pasma jest to największa intensywność ruchu na pasmie, czyli natężenie, jakie może wystąpić na jezdni w idealnych warunkach przy ruchu bez żadnych przeszkód lub utrudnień oraz przy jednorodnych pojazdach posuwających się z jednakową szybkością optymalną. …read more

Nierównomiernosc przelotowosci pasma

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Przelotowość realna , jest to przelotowość osiągana bez specjalnych utrudnień w ruchu, czyli przy dopuszczeniu różnej szybkości pojazdów, możliwości wyprzedzania itp. Największą przelotowość pasma uzyskujemy w wypadku, gdy prowadzi ono pojazdy jednorodne jadące z przeciętną optymalną szybkością jednakową dla danej grupy pojazdów. Nierównomierność przelotowości pasma powoduje jej spadek przy ruchu różnych pojazdów do poziomu przelotowości niższego rzędu, np. przy ruchu aut i pojazdów konnych przelotowość spada z 1500 do 400 poj/godz lub jest niewiele większa niż 400 poj/godz. W praktyce ruch uliczny bez, przeszkód prawdę nie istnieje, gdyż przeszkodą jest każde skrzyżowanie uliczne, poprzeczny ruch przechodniów lub wszelkie przyhamowanie, skręcanie pojazdów na postoje itp. …read more

Studia nad zabudowa i warunkami mieszkaniowymi.

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Studia nad zabudową i warunkami mieszkaniowymi. W zakres tych studiów wchodzą: studia mieszkaniowe obejmujące całość zasobów mieszkaniowych na terenie miasta oraz studia mające na celu scharakteryzowanie zabudowy i warunków mieszkaniowych na wybranych terenach. Celem studiów mieszkaniowych jest ustalenie: a) bilansu mieszkaniowego Wig stanu istniejącego (określonego liczbą mieszkań i izb mieszkalnych); b) struktury zasobów mieszkaniowych (liczba mieszkań 1, 2, 3, 4, 5 i więcej izbowych); c) wyposażenia mieszkań (zlew, wodociąg, łazienka, ustęp, elektryczność, gaz, centralne ogrzewanie); d) obecnego stopnia zaludnienia (zaludnienie mieszkań różnej wielkości). Studia mieszkaniowe poza mieszkalnictwem indywidualnym obejmują również tzw. mieszkalnictwo zbiorowe (hotele robotnicze, bursy, domy akademickie, internaty, klasztory, szpitale itp.). …read more

Charakterystyka rodzajów zabudowy.

Posted by admin on September 11th, 2019
Comments Off

Zabudowa zwarta lub inaczej obrzeżna, stosowana do. budynków o różnym przeznaczeniu, wypełnia cały front działki lub bloku bez pozostawienia przerw. Wjazdy na wspólne podwórza, położone na tyłach budynków, mogą być wykonane w parterach budynków. Wysokość zabudowy zwartej uwarunkowana jest przepisami prawa budowlanego. Warunkiem pożądanym jest wyrównanie lica ścian frontowych i tylnych. …read more