obliczanie potrzebnych miejsc w zlobku

Procent zawodowo czynnych w miastach polskich wynosi 40-:-48%, z tego grupa miastotwórcza stanowi około 32-:-34%, a grupa uzupełniająca 6-:-16% ogółu mieszkańców. Struktura płci ludności wieku produkcyjnego: kobiety stanowią około 52%, mężczyźni około 4810/0. Ponadto można przyjąć, że % mężczyzn w grupie wieku produkcyjnego będzie zawodowo biernych z powodu choroby lub inwalidztwa. Strukturę wieku ludności przyjąć można w pewnym przybliżeniu. Struktura wieku w poszczególnych grupach daje możność przewidywania zapotrzebowań dla różnych inwestycji. Przy obliczaniu potrzebnych miejsc w żłobku korzystamy przede wszystkim z ogólnej liczby dzieci w wieku żłobkowym, a następnie z procentu uczestnictwa. Procent ten przyjmuje się wg procentu zatrudnionych kobiet z pewnym współczynnikiem zmniejszającym. W planowaniu należy liczbę dzieci korzystających z przedszkoli w wieku 3 lat przyjmować wg procentu zatrudnienia kobiet w grupie wieku produkcyjnego. Szkolnictwo podstawowe obejmuje dzieci w wieku 7-:-13 lat, tzn. 7 roczników. Liczba miejsc w szkole podstawowej powinna równać się liczbie dzieci w tej grupie wieku powszechne nauczanie). [więcej w: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co